Odziv evropskega poslanca Jelka Kacina na poročilo spletnega posveta "Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?"

natisni
PDF

Jelko Kacin

Jelko Kacin
Vir: http://www.kacin.si

Spoštovani,

spletni forum, ki je potekal v dneh od 13. – 15. oktobra 2009, je dal zanimive odgovore na številna vprašanja, ki sem jih izpostavil skupaj z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta za Slovenijo.

"Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?" Iz odgovor sem razbral, da so sodelujoči temu naklonjeni. Razlogi, ki navajajo k temu mišljenju, pa so večplastni. Med njimi najbolj izstopa gospodarska recesija, naraščanje nezaposlenih diplomantov, regulacija trga delovne sile, neizkoriščeno znanje, kvaliteta življenja mladih in brezposelnost pri osebah s posebnimi potrebami. Žal pa je vloga EU na tem področju omejena.

Sodelujoči so izpostavili veliko realnih problemov, ki botrujejo razmeram na področju zaposlovanja. Še posebej zaskrbljujoče so razmere pri iskanju zaposlitve s katerimi se soočajo mladi, osebe s posebnimi potrebami, starejši, ženske in istospolno usmerjeni.

Udeleženci spletnega foruma so navedli tudi vrsto možnih ukrepov za pozitivno diskriminacijo. Pri tem izstopajo ukrepi na področju zaposlovanja pri iskanju prve zaposlitve. Omenjeni so tudi ukrepi pa področju izobraževanja, kot na primer plačane prakse, katerim sledi možna zaposlitev in obvezno pripravništvo za diplomate. Nadalje so navedeni še ukrepi na področju študentskega dela, medgeneracijsko sodelovanje. Nekateri programi naštete ukrepe že vsebujejo, potrebno pa jih je dopolnjevati z drugimi ekonomskimi politikami.

Del razpravljavcev podpira pozitivno diskriminacijo pri zaposlovanju pod določenimi pogoji, pri tem pa izpostavljajo, da morajo biti kriteriji za iskalce prve zaposlitve v skladu z realnimi omejitvami. Manjši del sodelujočih pa uvedbi pozitivne diskriminacije nasprotuje, ker med drugim menijo, da nobena diskriminacija ni pozitivna, vsi iskalci zaposlitve morajo imeti po njihovem mnenju enake možnosti. Menijo tudi, da so mehanizmi EU na področju trga dela zadostni in prost pretok dela zagotavlja dovolj fleksibilnosti.

Nekateri so izpostavili tudi vprašanje, kaj pozitivna diskriminacija sploh pomeni. Gre predvsem za to, da se vzpostavi posebni položaj oz. pravice, ki so namenjene preprečevanju manj ugodnih položajev in ustvarjanju enakih možnosti določenih skupin ljudi (socialno ogroženi, manjšine, starejši, ženske, mladi, brezposelni….). Kot primer pozitivne diskriminacije lahko navedem Zakon o enakih možnostih žensk in moških, ki opredeljuje ukrepe namenjene spodbujanju enakosti spolov. Podobne pozitivne ukrepe bi po mnenju večine sodelujočih veljalo uvesti tudi na področju zaposlovanja.

Nova Lizbonska pogodba med cilje Evropske unije med drugim uvršča visoko konkurenčno in socialno tržno gospodarstvo, polno zaposlenost in družbeni napredek. Usklajevanje ekonomskih politik in politik zaposlovanja držav članic sodi med pristojnosti Evropske unije.

Svet EU je leta 2008 sprejel tudi smernice na področju izvajanja politike zaposlovanja držav članic. Za napredek pa so še posebej pomembne enake možnosti in boj proti diskriminaciji. V skladu z Evropskim paktom za enakost med spoloma je treba posebno pozornost posvetiti bistvenemu zmanjšanju vseh razlik na podlagi spola, ki se pojavljajo na trgu dela. V okviru novega medgeneracijskega pristopa se je potrebno posvetiti položaju mladih in spodbujanju dostopa do zaposlitve v celotnem aktivnem obdobju, vključno s starejšimi delavci. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi bistvenemu znižanju razlik glede oseb, ki so prikrajšane pri zaposlovanju, vključno z invalidi, ter med državljani tretjih držav in državljani EU, v skladu s posameznimi nacionalnimi cilji.

Kot nadomestni poslanec v odboru EP za socialo in zaposlovanje se problematike zavedam in bom rezultate spletne ankete uporabil tudi pri svojem delu v evropskem parlamentu. Odbor v katerem sodelujem ima znotraj parlamenta in tudi širše velik pomen, saj obravnava stališča in predloge Sveta EU in Komisije in tudi potrjuje njune predloge na tem področju.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje.

Jelko Kacin

Več:

1. Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?" (561 kb, 12 strani, 56 prispevkov). 20. oktober 2009.

2. Spletno posvetovanje na temo "Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?".

3. Odziv evropskega poslanca Jelka Kacina na poročilo spletnega posveta "Ali naj EU pozitivno diskriminira pri zaposlovanju?" (56 kb). 19. november 2009.