Institucionalni in programski mehanizmi - enakost spolov

natisni

Institucionalni in programski mehanizmi zagotavljanja enakosti spolov na evropski ravni

Finančni program PROGRESS (2007–2013) podpira učinkovito izvajanje načela enakosti med spoloma in uveljavitev tega načela v vseh politikah EU. Enakost med spoloma podpira tudi Evropski socialni sklad.

Evropski inštitut za enakost med spoloma daje strokovno znanje, ozavešča javnost in poudarja pomen enakosti med spoloma.

Evropska komisija je junija 2008 vzpostavila mrežo žensk na vodilnih položajih v politiki in gospodarstvu. Mreža na ravni EU omogoča izmenjavo dobrih praks in uspešnih strategij, namenjenih večji uravnoteženosti spolov na vodilnih položajih.

Svetovalni odbor za enake možnosti žensk in moških pomaga Evropski komisiji pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti EU, namenjenih spodbujanju enakosti med spoloma. Podpira izmenjavo izkušenj, politik in praks med državami članicami in različnimi zainteresiranimi stranmi. Za doseganje teh ciljev odbor o zadevah, povezanih s spodbujanjem enakosti med spoloma v EU, pripravlja mnenja za Komisijo. V odboru sodelujejo predstavniki držav članic, socialnih partnerjev na ravni EU in nevladnih organizacij. Odbor je bil ustanovljen leta 1981 s Sklepom Komisije 82/43/EGS.

V Evropskem parlamentu problematiko (ne)enakosti spolov obravnava Odbor za pravice žensk in enakost spolov.


>>> Nazaj na spletno posvetovanje "Nasilje nad ženskami – do kdaj še?"